Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Czarnieckiego 4

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Ns 157/23

POSTANOWIENIE

                                                                                               Dnia 8 maja 2023 roku

Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Robert Zgryźniak

po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2023 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Józefa Ramskiego, Krzysztofa Ramskiego, Barbary Ramskiej, Adriana Turek, Radosława Turek, Marty Turek i Doriany Turek

o wydanie depozytu sądowego

postanawia: 

  1. wezwać do udziału w sprawie w charakterze uczestnika Powiat Jarosławski – Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu,
  2. zezwolić na wydanie depozytu sądowego, tj. wypłacenie z kwoty 10.356,29 (dziesięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć 29/100) złotych, złożonej na podstawie postanowienia wydanego w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu dnia 4.07.2022 r., sygn. akt I Ns 343/22 przez Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu, pozostałej po zmarłym Marianie Turek, kwot:
  • 1.150,71 (jeden tysiąc sto pięćdziesiąt 71/100 złotych), stanowiącej 4/36 część złożonej kwoty, na rzecz Józefa Ramskiego,
  • 575,35 (pięćset siedemdziesiąt pięć 35/100) złotych, stanowiącej 2/36 część złożonej kwoty, na rzecz Krzysztofa Ramskiego,
  • 575,35 (pięćset siedemdziesiąt pięć 35/100) złotych, stanowiącej 2/36 część złożonej kwoty, na rzecz Barbary Ramskiej,
  • 863,02 (osiemset sześćdziesiąt trzy 02/100) złotych, stanowiącej 3/36 część złożonej kwoty, na rzecz Adriana Turek,
  • 863,02 (osiemset sześćdziesiąt trzy 02/100) złotych, stanowiącej 3/36 część złożonej kwoty, na rzecz Radosława Turek,
  • 863,02 (osiemset sześćdziesiąt trzy 02/100) złotych, stanowiącej 3/36 część złożonej kwoty, na rzecz Marty Turek,
  • 863,02 (osiemset sześćdziesiąt trzy 02/100) złotych, stanowiącej 3/36 część złożonej kwoty, na rzecz Doriany Turek

- wraz z odpowiednio: należnymi odsetkami, po odliczeniu kosztów prowadzenia rachunku,

  1. kosztami postępowania obciążyć wnioskodawców w całości.

POUCZENIE o przysługującej skardze na postanowienie referendarza sądowego oraz treści art. 39822 § 2 i art. 357 § 21 kpc

Art. 39822 § 2 k.p.c. Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie tygodnia od dnia jego doręczenia, a jeżeli zażądano uzasadnienia tego orzeczenia - od dnia jego doręczenia z uzasadnieniem.

Art. 357 § 21 k.p.c. Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.                                             

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 157/232023-11-17Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 157/23)Ogłoszenie I Ns 157/23
2Ogłoszenie I Ns 157/232023-11-17Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 157/23)Ogłoszenie I Ns 157/22

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 17 listopad 2023 Aktualizowany dnia: 17 listopad 2023
Opublikowany przez: Mariola Folta Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 124 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-11-17 08:55:27 Mariola Folta Wersja oryginalna