Sygn. akt I Nc 263/23

P O S T A N O W I E N I E

                                                                                                                  Dnia 1 lipca 2024 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Ewelina Wajda-Fiema

po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2024 r. w Jarosławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Katarzyny Gac

przeciwko Mirosławowi Pietruszka

o zapłatę

postanawia:

  1. oddalić wniosek powoda o podjęcie zawieszonego postępowania, na podstawie art. 180 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 1 zd. 2 k.p.c.,
  2. umorzyć postępowanie w sprawie na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 1 zd. 2 k.p.c.

Zasadnicze powody rozstrzygnięcia

(art. 357 § 5 k.p.c. w zw. z art. 3621 k.p.c.)

                   W przedmiotowej sprawie przyczyna zawieszenia postępowania nie ustała, bowiem powód nie złożył do akt potwierdzenia doręczenia korespondencji pozwanemu za pośrednictwem komornika ani też dowodu na piśmie, że pozwany zamieszkuje pod adresem wskazanym w pozwie. Ponadto jak wynika z informacji zawartej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, działalność gospodarcza wykonywana przez Mirosława Pietruszka została zawieszona z dniem 1 marca 2024r., wobec czego brak jest możliwości uznania, że korespondencja kierowana do pozwanego została skutecznie doręczona. Wskazać także należy, że z dokumentów przedłożonych wraz z pozwem, wynika że pozwany Mirosław Pietruszka od połowy 2022r. nie mieszka już pod adresem wskazanym w pozwie.

Pouczenie

-  na postanowienie może być złożona skarga do Sądu Rejonowego w Jarosławiu w terminie tygodniowym od daty doręczenia tego postanowienia (art. 39822 § 1 i 2 k.p.c.),

- w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia strona może złożyć do Sądu Rejonowego w Jarosławiu wniosek o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem pobiera się opłatę stałą w kwocie 30 zł. Jeżeli zażądano doręczenia uzasadnienia postanowienia strona może złożyć skargę do Sądu Rejonowego w Jarosławiu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem,

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1postanowienie I Nc 263/232024-07-08Marta CzernyszDownload this file (postanowienie I Nc 263/23)postanowienie I Nc 263/23
2postanowienie I Nc 263/232024-07-08Marta CzernyszDownload this file (postanowienie I Nc 263/23)postanowienie I Nc 263/23

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 08 lipiec 2024 Aktualizowany dnia: 08 lipiec 2024
Opublikowany przez: Marta Czernysz Aktualizowany przez:
Licznik odwiedzin: 78 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2024-07-08 14:50:34 Marta Czernysz Wersja oryginalna