INFORMACJA O TRYBIE ROZPOZNAWANIA SKARG I WNIOSKÓW

DOT. DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W JAROSŁAWIU

Organem właściwym do rozpoznawania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Jarosławiu jest Prezes  Sądu Rejonowego w Jarosławiu.

Skargi na działalność Sądu Rejonowego w Jarosławiu można składać:
- w formie pisemnej w Biurze Podawczym Sądu (pok. nr 1 na parterze budynku przy ulicy Czarnieckiego 4),
- w formie elektronicznej na adres: sad@jaroslaw.sr.gov.pl

Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków reguluje rozdział 5a Ustawy
z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2023.217.jt. ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. (Dz. U. z dnia 16 maja 2012 r., poz. 524) w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych w sposób następujący:

 • Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądu, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Organ sądu, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane, zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli jednak skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.
 • Skargi lub wnioski dotyczące treści czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, w której sędziowie są niezawiśli, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą.
 • Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
 • Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.
 • Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.
 • Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego - prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa.
 • Skarga w zakresie w jakim zawiera wniosek o pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega niezwłocznie przekazaniu właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu albo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego. Rzecznik, po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności podniesionych w skardze, może podjąć czynności dyscyplinarne z własnej inicjatywy. O sposobie załatwienia skargi rzecznik dyscyplinarny zawiadamia skarżącego oraz organ, który przekazał mu skargę.
 • Jeżeli na podstawie treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, a w szczególności sprawy, której dotyczą, wzywa się skarżącego lub wnioskodawcę do uzupełnienia skargi lub wniosku w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie powinno zawierać pouczenie, że nieuzupełnienie braków w terminie spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
 • Skargi rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

Prezes Sądu  przyjmuje interesantów w  czwartki w godz. 10.00 - 12.00.

 

DOT. SKARG NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA 

Skarga na czynności komornika Zgodnie z art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U.2023.1550 t.j.). Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Skargę rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika.

Skargę można złożyć na każde działanie lub zaniechanie komornika, które jest sprzeczne z przepisami kodeksu postępowania cywilnego dotyczącymi egzekucji. Skargę może wnieść strona postępowania, czyli dłużnik lub wierzyciel. Prawo do wniesienia skargi na czynności komornika przysługuje również innej osobie, której prawa zostały naruszone przez działania lub zaniechania komornika. Skargę wnosi się w terminie tygodnia od dnia dokonania przez komornika czynności,  z którą się nie zgadzamy. Skargę należy krótko uzasadnić oraz dołączyć do niej odpowiednią liczbę jej odpisów - po jednym odpisie dla każdego uczestnika oraz jeden odpis dla komornika.

Skarga na czynności komornika powinna zawierać następujące elementy:

 1. wskazanie komornika, którego skarga dotyczy,
 2. wskazanie stron postępowania i ich adresów,
 3. sygnatura akt komornika,
 4. określenie zaskarżanej czynności lub zaniechanie dokonania czynności,
 5. wniosek o zmianę, o chylenie lub o dokonanie danej czynności,
 6. podpis osoby wnoszącej skargę.

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Druk Skarga na czynności komornika 2023-09-29Magdalena ChomontDownload this file (Druk Skarga na czynności komornika )Druk Skarga na czynności komornika

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 03 lipiec 2012 Aktualizowany dnia: 29 wrzesień 2023
Opublikowany przez: Rafał Antosiewicz Aktualizowany przez: Magdalena Chomont
Licznik odwiedzin: 10572 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2023-09-29 12:55:33 Magdalena Chomont Zobacz zmiany
2023-09-29 12:48:26 Magdalena Chomont Zobacz zmiany
2023-09-29 11:08:26 Magdalena Chomont Zobacz zmiany
2023-09-20 14:41:19 Magdalena Chomont Zobacz zmiany
2023-01-30 08:01:08 Magdalena Chomont Wersja oryginalna