Sąd Rejonowy w Jarosławiu jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa nie posiadającą osobowości prawnej, finansowaną z Budżetu Państwa.   Aktualną siedzibę i obszar właściwości Sądu Rejonowego w Jarosławiu  określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16.10.2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U.02.180.1508 z późn. zm.).

Sąd Rejonowy w Jarosławiu  stanowi element władzy sądowniczej sprawującej wymiar sprawiedliwości na podstawie Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 97.78. 483 z późń. zm.). Sposób organizacji Sądu reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2015.133 j.t z późń. zm. ) i w szczególności: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. - Regulamin  urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015.2316 z późń. zm.), Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS 2003.5.22 z późń. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych  (Dz. U. 2013.69 z późń. zm.).

Podmiot udostępniający informacje: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Opublikowany dnia: 09 grudzień 2008 Aktualizowany dnia: 30 wrzesień 2016
Opublikowany przez: Przemysław Kisała Aktualizowany przez: Rafał Antosiewicz
Licznik odwiedzin: 17688 Autor / Zatwierdzający: Brak danych
Wersje:
2022-09-23 10:57:12 Przemysław Kisała Wersja oryginalna