Ogłoszenia SR Jarosław

Sygn. akt I Nc 334/23

P O S T A N O W I E N I E

                                                                       Dnia 11 czerwca 2024 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Ewelina Wajda-Fiema

po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2024 r. w Jarosławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

przeciwko Sebastianowi Trojniak

o zapłatę

postanawia

umorzyć postępowanie w sprawie

na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 1 zd. 2 k.p.c.

Pouczenie

-  na postanowienie może być złożona skarga do Sądu Rejonowego w Jarosławiu w terminie tygodniowym od daty doręczenia tego postanowienia (art. 39822 § 1 i 2 k.p.c.),

- w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia strona może złożyć do Sądu Rejonowego w Jarosławiu wniosek o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem pobiera się opłatę stałą w kwocie 30 zł. Jeżeli zażądano doręczenia uzasadnienia postanowienia strona może złożyć skargę do Sądu Rejonowego w Jarosławiu w terminie tygodniowym od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem,

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1postanowienie I Nc 334/232024-06-17Marta CzernyszDownload this file (postanowienie I Nc 334/23)postanowienie I Nc 334/23
2postanowienie I Nc 334/232024-06-17Marta CzernyszDownload this file (postanowienie I Nc 334/23)postanowienie I Nc 334/23

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław

Sygn. akt  I Ns 503/23

OGŁOSZENIE 

Postanowieniem wydanym w tutejszym Sądzie dnia 28 listopada 2023 roku, zezwolono wnioskodawcy Powiatowi Jarosławskiemu - Domowi Pomocy Społecznej w Wysocku na złożenie do depozytu sądowego kwoty 875,29 (osiemset siedemdziesiąt pięć 29/100) złotych, pozostałej po zmarłej dnia 2.02.2023 r. Annie Koleniak, c. Szymona i Marii, ostatnio zamieszkałej w Wysocku z zastrzeżeniem, że wyżej wymieniona kwota ma być wypłacona spadkobiercom zmarłej po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku bądź aktu poświadczenia dziedziczenia.

Ustanawia się dla nieznanych spadkobierców Anny Koleniak, kuratora w osobie Stanisława Walczaka.

Wzywa się spadkobierców Anny Koleniak,  do odbioru depozytu, w terminie  3 lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu lub wezwania, o którym mowa  w art. 6 ust. 5 ustawy z 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów /Dz.U. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm./, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu z urzędu, skutkującego przejściem praw do tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Informuje się, o konieczności wykazania swojego prawa stosownym dokumentem - prawomocnym postanowieniem w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 503/232024-06-14Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 503/23)Ogłoszenie I Ns 503/23
2Ogłoszenie I Ns 503/232024-06-14Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 503/23)Ogłoszenie I Ns 503/23

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław

Sygn. akt  I Ns 500/23

OGŁOSZENIE

Postanowieniem wydanym w tutejszym Sądzie dnia 28 listopada 2023 roku, zezwolono wnioskodawcy Powiatowi Jarosławskiemu - Domowi Pomocy Społecznej w Wysocku na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1 299,82 (jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć 82/100) złotych, pozostałej po zmarłym dnia 30.05.2023 r. Marku Iwanowskim, s. Zbigniewa i Marii, ostatnio zamieszkałemu w Wysocku z zastrzeżeniem, że wyżej wymieniona kwota ma być wypłacona spadkobiercom zmarłego po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku bądź aktu poświadczenia dziedziczenia,

Ustanawia się dla nieznanych spadkobierców Marka Iwanowskiego, kuratora  w osobie Tomasza Iwanowskiego.

Wzywa się spadkobierców Marka Iwanowskiego,  do odbioru depozytu, w terminie  3 lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu lub wezwania, o którym mowa  w art. 6 ust. 5 ustawy z 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów /Dz.U. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm./, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu z urzędu, skutkującego przejściem praw do tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Informuje się, o konieczności wykazania swojego prawa stosownym dokumentem - prawomocnym postanowieniem w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 500/232024-06-14Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 500/23)Ogłoszenie I Ns 500/23
2Ogłoszenie I Ns 500/232024-06-14Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 500/23)Ogłoszenie I Ns 500/23

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Ns 501/23

OGŁOSZENIE

Postanowieniem wydanym w tutejszym Sądzie dnia 28 listopada 2023 roku, zezwolono wnioskodawcy Powiatowi Jarosławskiemu - Domowi Pomocy Społecznej w Wysocku na złożenie do depozytu sądowego kwoty 15 187,65 (piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt siedem 65/100) złotych, pozostałej po zmarłej dnia 3.04.2023 r. Cecylii Zagaja, c. Wojciecha i Zofii, ostatnio zamieszkałej w Wysocku z zastrzeżeniem, że wyżej wymieniona kwota ma być wypłacona spadkobiercom zmarłej po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku bądź aktu poświadczenia dziedziczenia,

Ustanawia się dla nieznanych spadkobierców Cecylii Zagaja, kuratora  w osobie Ryszarda Zagaja.

Wzywa się spadkobierców Cecylii Zagaja, do odbioru depozytu, w terminie 3 lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu lub wezwania, o którym mowa w art. 6 ust. 5 ustawy z 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów /Dz.U. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm./, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu z urzędu, skutkującego przejściem praw do tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Informuje się, o konieczności wykazania swojego prawa stosownym dokumentem - prawomocnym postanowieniem w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 501/232024-06-14Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 501/23)Ogłoszenie I Ns 501/23
2Ogłoszenie I Ns 501/232024-06-14Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 501/23)Ogłoszenie I Ns 501/23
sygn. akt I C 823/23       Jarosław, dnia 10 czerwca 2024 roku                 
 
OGŁOSZENIE
 
 
 
Na podstawie  art. 144 k.p.c.   ustanowiono kuratora w osobie:
 
Grażyny Łuc (adres do kontaktu: (budynek Sądu Rejonowego 
w Jarosławiu -  Jarosław, ul. Jana Pawła II 11),
 
dla pozwanej Katarzyny Babula – której miejsce pobytu nie jest znane,
 
w sprawie z powództwa VeloBank S.A. z siedzibą w Warszawie
 
przeciwko Katarzynie Babula
 
o zapłatę 
 
sygn. akt I C 823/23.

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie I C 823/232024-06-14Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I C 823/23)ogłoszenie I C 823/23
2ogłoszenie I C 823/232024-06-14Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I C 823/23)ogłoszenie I C 823/23

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław

Data 11 czerwca 2024 roku

Sygn. akt I C 441/22 upr.                                                                                      

OGŁOSZENIE


Sąd Rejonowy w Jarosławiu I Wydział Cywilny w sprawie z powództwa  UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przeciwko  Bartłomiejowi Kobylarz o zapłatę 18 992,85 zł 

postanawia:

ustanowić dla pozwanego Bartłomieja Kobylarz, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie adwokata Krystiana Browarny.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I C 441/222024-06-14Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I C 441/22)Ogłoszenie I C 441/22
2Ogłoszenie I C 441/222024-06-14Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I C 441/22)Ogłoszenie I C 441/22
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie Km 1209/152024-06-13Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie Km 1209/15)Ogłoszenie Km 1209/15

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław         

Data 07 czerwca 2024 roku

Sygn. akt I Ns  366/23

OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu I Wydziałem Cywilnym pod sygn. akt I Ns 366/23 prowadzone jest postępowanie wszczęte z urzędu z udziałem Powiatu Jarosławskiego – Domu Pomocy Społecznej w Jarosławiu i Krystyny Kulig o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu w kwocie 615,15 złotych pozostałego po pensjonariuszu Andrzeju Kulczuk, s. Jerzego i Heleny, zmarłym dnia 11 stycznia 2017 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Domu Pomocy Społecznej w Wysocku, wymienionego w postanowieniu Sądu Rejonowego w Jarosławiu z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 1770/17.

Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane do zgłoszenia się w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu w terminie 6 miesięcy od dnia zamieszczenia ogłoszenia i wykazania swoich praw do depozytu.

Sąd poucza, iż w razie niezgłoszenia się wyżej wymienionych osób stwierdzona zostanie likwidacja niepodjętego depozytu. 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 366/232024-06-13Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 366/23)Ogłoszenie I Ns 366/23
2Ogłoszenie I Ns 366/232024-06-13Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 366/23)Ogłoszenie I Ns 366/23

Dnia 6 czerwca 2024 roku

Sygn. akt I Ns 628/22

O G Ł O S Z E N I E

„Przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu I Wydziałem Cywilnym pod sygn. akt I Ns 628/22 toczy się postępowanie z wniosku Teresy Kasprzak z udziałem Ryszarda Sroka, Jerzego Sroka, Ryszarda Szegda, Jana Szegda, Franciszka Kasprzak, Andrzeja Sierant, Ryszarda Sierant, Mateusza Zawistowskiego, Macieja Zawistowskiego, Marii Smyczek, Alicji Chruszczyk, Teresy Salabura – Baszanowskiej, Anny Dobrzańskiej, Jadwigi Kasprzak, Małgorzaty Kasprzak, Janiny Kasprzak – Smaś, Marii Klimowicz, Haliny Parzybut, Elżbiety Tokarz, Joanny Zawistowskiej i Zuzanny Zawistowskiej o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości stanowiących działki numer:

- 1172 o powierzchni 0,2162 ha położonej w Jarosławiu, obręb numer 4, dla której uprzednio prowadzony był wykaz hipoteczny LWH 453 (zamkniętym) gm. kat. Jarosław,

- 295 o powierzchni 0,1040 ha położonej w Jarosławiu, obręb numer 4, dla której uprzednio prowadzony był wykaz hipoteczny LWH 452 (zamkniętym) gm. kat. Jarosław,

- 1072 o powierzchni 0,0348 ha położonej w Jarosławiu, obręb numer 4, dla której uprzednio prowadzony był wykaz hipoteczny LWH 1709 (zamkniętym) gm. kat. Jarosław,

- 1077 o powierzchni 0,1489 ha położonej w Jarosławiu, obręb numer 4, dla której uprzednio prowadzony był wykaz hipoteczny LWH 1709 (zamkniętym) gm. kat. Jarosław,

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 628/222024-06-10Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 628/22)Ogłoszenie I Ns 628/22
2Ogłoszenie I Ns 628/222024-06-10Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 628/22)Ogłoszenie I Ns 628/22

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Ns 212/22

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Jarosławiu I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu z udziałem Gminy Miejskiej Jarosław, Jerzego Rokoszyńskiego Stanisława Rokoszyńskiego, Edwarda Jurkiewicza, Czesława Jurkiewicza, Czesława Antosiewicza, Janiny Wąsacz, Barbary Kisielewicz, Ewy Kamińskiej, Alicji Staszczuk, Danuty Koszułap o stwierdzenie nabycia spadku po Marianie Walkowicz

  1. postanowieniem z dnia 4 czerwca 2024 roku ustanowił dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników: Danuty Marii Koszułap zd. Antosiewicz, c. Zygmunta i Pauliny, ostatnio stale zamieszkałej Jarosław, ul. Jana Długosza 4 i Czesława Aleksandra Jurkiewicz, s. Stanisława i Albiny, ostatnio stale zamieszkałego Jarosław, ul. Nad Sanem 27 – kuratora w osobie r.pr. Łukasza Hęclika,
  1. uzależnić skuteczność doręczenia pism procesowych kuratorowi od upływu miesiąca od wywieszenia ogłoszenia.
Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 212/222024-06-10Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 212/22)Ogłoszenie I Ns 212/22
2Ogłoszenie I Ns 212/222024-06-10Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 212/22)Ogłoszenie I Ns 212/22

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Ns 602/23

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Jarosławiu I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Gminy Miejskiej Jarosław z udziałem Skarbu Państwa – Starosty Powiatu Jarosławskiego, Szmila Bottner, Leizora Bottner, Troime Bottner, Dawida Bottner, Majke Bottner, Lejie Bottner, Gerschona Bottner o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia

 

  1. postanowieniem z dnia 3 czerwca 2024 roku ustanowił dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników Szmila Bottner, Leizora Bottner, Troime Bottner, Dawida Bottner, Majke Bottner, Lejie Bottner, Gerschona Bottner – kuratora w osobie adw. Iwony Pawlak,
  1. uzależnić skuteczność doręczenia pism procesowych kuratorowi od upływu miesiąca od wywieszenia ogłoszenia.

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 602/232024-06-10Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 602/23)Ogłoszenie I Ns 602/23
2Ogłoszenie I Ns 602/232024-06-10Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 602/23)Ogłoszenie I Ns 602/23