Ogłoszenia SR Jarosław

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

I Wydział Cywilny

ul. Czarnieckiego 4

37-500 Jarosław

Jarosław 21 września 2023 r.
Sygnatura akt I Nc 681/22

O G Ł O S Z E N I E

Sąd Rejonowy w Jarosławiu I Wydział Cywilny

w sprawie z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu przeciwko Tomaszowi Zastyrec i Jakubowi Zastyrec
o zapłatę

w przedmiocie wniosku powoda o ustanowienie kuratora dla pozwanego Jakuba Zastyrec

postanawia na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 k.p.c.

ustanowić dla pozwanego Jakuba Zastyrec, ostatnio zamieszkałego
w Jarosławiu, a którego miejsce pobytu nie jest znane

kuratora w osobie Tomasza Zastyrec zamieszkałego w Jarosławiu.

Sygnatura akt I Nc 681/22

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 681/222023-09-29Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 681/22)Ogłoszenie I Nc 681/22
2Ogłoszenie I Nc 681/222023-09-29Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 681/22)Ogłoszenie I Nc 681/22

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Ns 694/22
Jarosław, dnia 25 września 2023 r.

OGŁOSZENIE

Postanowieniem wydanym w tutejszym Sądzie dnia 19 września 2023 roku, zezwolono wnioskodawczyni Teresie Nowaczyk na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2860,00 (dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt 00/100) złotych, tytułem części spłaty orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Jarosławiu z 30.06.2022 r. sygn. akt I Ns 289/21 ze wskazaniem, iż kwota ta ma być wydana spadkobiercom zmarłej wierzycielki Krystyny Szczepańskiej po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku bądź aktu poświadczenia dziedziczenia.

Ustanawia się dla nieznanych spadkobierców Krystyny Szczepańskiej kuratora w osobie Łucji Bal pracownika Sądu Rejonowego w Jarosławiu.

Wzywa się spadkobierców Krystyny Szczepańskiej do odbioru depozytu, w terminie  3 lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu lub wezwania, o którym mowa
w art. 6 ust. 5 ustawy z 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów /Dz.U. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm./, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu z urzędu, skutkującego przejściem praw do tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 694/222023-09-29Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 694/22)Ogłoszenie I Ns 694/22
2Ogłoszenie I Ns 694/222023-09-29Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 694/22)Ogłoszenie I Ns 694/22

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Nc 545/22

                                                        POSTANOWIENIE

                                                                                     Dnia 21 września 2023 r.

Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Robert Zgryźniak

po rozpoznaniu w dniu 21 września 2023 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Eos 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w Warszawie

przeciwko Dorocie Józefie Szyszka

o zapłatę

p o s t a n a w i a

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 545/222023-09-29Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 545/22)Ogłoszenie I Nc 545/22
2Ogłoszenie I Nc 545/222023-09-29Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 545/22)Ogłoszenie I Nc 545/22

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Nc 626/22

                                                        POSTANOWIENIE

                                                                                     Dnia 21 września 2023 r.

Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Robert Zgryźniak

po rozpoznaniu w dniu 21 września 2023 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa BEST Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Gdyni

przeciwko Grzegorzowi Tokarz

o zapłatę

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 626/222023-09-29Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 626/22)Ogłoszenie I Nc 626/22
2Ogłoszenie I Nc 626/222023-09-29Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 626/22)Ogłoszenie I Nc 626/22

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Nc 595/22

                                                        POSTANOWIENIE

                                                                                     Dnia 21 września 2023 r.

Starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Robert Zgryźniak

po rozpoznaniu w dniu 21 września 2023 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Eos 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w Warszawie

przeciwko Ryszardowi Józefowi Kiełbowicz

o zapłatę

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 595/222023-09-29Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 595/22)Ogłoszenie I Nc 595/22
2Ogłoszenie I Nc 595/222023-09-29Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 595/22)Ogłoszenie I Nc 595/22

sygn. akt I Ns 534/21                                                                                                                                                                                      Jarosław, dnia 25 września 2023 roku                 

 

                                                                                                    OGŁOSZENIE

Na podstawie  art. 510 § 2 k.p.c.   ustanowiono kuratora w osobie:

Pauliny Winiarskiej (adres do kontaktu: (budynek Sądu Rejonowego w Jarosławiu -  Jarosław, ul. Jana Pawła II 11),

dla uczestników Sylwiusza Pichen, Krzysztofa Pradela, Ewy Ptok i Janusza Pradela – których miejsce pobytu nie jest znane,

w sprawie z wniosku  Mikołowskiego Banku Spółdzielczego
w Mikołowie z udziałem Tomasza Pichen, małoletniego Adriana Pichen, małoletniej Dominiki Pichen, Krzysztofa Pradela, Janusza Pradela, Marka Przybyła, Iwony Karolczyk, Henryka Pichen, Mirosława Pichen, Ewy Ptok, Andrzeja Pichen, Sylwiusza Pichen
o stwierdzenie nabycia spadku po Henryku Pichen,

 

sygn. akt I Ns 534/21.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie I Ns 534/212023-09-28Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Ns 534/21)ogłoszenie I Ns 534/21
2ogłoszenie I Ns 534/212023-09-28Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Ns 534/21)ogłoszenie I Ns 534/21

sygn. akt I Ns 534/21                                                                                                                                                                                  Jarosław, dnia 25 września 2023 roku                 

 

 

                                                                                                             OGŁOSZENIE

,,Przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa pod sygnaturą I Ns 534/21 o stwierdzenie nabycia spadku po Henryku Pichen  s. Stefana i Anny, urodzonym
22 czerwca 1957 roku w Siemianowicach Śląskich, zmarłym
6 listopad 2019 roku w Wysocku, ostatnio zamieszkałym
w Wysocku.

Wzywa się spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu
o stwierdzeniu nabycia spadku”.  

 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1ogłoszenie I Ns 534/212023-09-28Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Ns 534/21)ogłoszenie I Ns 534/21
2ogłoszenie I Ns 534/212023-09-28Marta CzernyszDownload this file (ogłoszenie I Ns 534/21)ogłoszenie I Ns 534/21

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław         

Data 27 września 2023 roku

Sygn. akt I Ns 1177/13

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Jarosławiu I Wydział Cywilny, działając na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 2 i § 4 k.p.c., jako sąd spadku, zawiadamia, że w dniu 10 lutego 2014 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Józefie Zając, zmarłym dnia 07 lipca 1983 roku w Jarosławiu, ostatnio stale zamieszkałym pod adresem: ul. Poniatowskiego 45/30, 37-500 Jarosław, a także po Zofii Zając, zmarłej dnia 09 kwietnia 1987 roku, ostatnio stale zamieszkałej pod adresem: pl. Mickiewicza 4, 37-500 Jarosław.

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 1177/132023-09-27Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 1177/13)Ogłoszenie I Ns 1177/13
2Ogłoszenie I Ns 1177/132023-09-27Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 1177/13)Ogłoszenie I Ns 1177/13

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław

Dnia 25 września 2023 roku

Sygn. akt I Ns 434/23

OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Jarosławiu toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 434/23 z wniosku Adeli Dyrda z udziałem Jakuba Wątroba, Agnieszki Wątroba, Franciszka Wątroba, Krzysztofa Wątroba, Wiesława Wątroba, Alicji Rokosz, Jerzego Wątroba i Emilii Wątroba o uwłaszczenie nieruchomości rolnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działa nr 38, położona w obrębie ewidencyjnym nr 0012 Wólka Pełkińska, o powierzchni 1.2434 ha, objęta zaginionym Lwh 972, której współposiadaczami według arkusza posiadłości gruntowej nr 950 są w 4/5 Wątroba Jakub, syn Mateusza i w 1/5 Agnieszka z Rząsów żona Mateusza.

Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych Jakuba Wątroba syna Mateusza i Agnieszki z Rząsów żony Mateusza, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie i wykazali przysługujące prawo własności do tej nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd uwzględni wniosek jeżeli zostanie udowodniony.”. 

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Ns 434/232023-09-27Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 434/23)Ogłoszenie I Ns 434/23
2Ogłoszenie I Ns 434/232023-09-27Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Ns 434/23)Ogłoszenie I Ns 434/23

Sąd Rejonowy w Jarosławiu

Wydział I Cywilny

ul. Jana Pawła II 11

37-500 Jarosław

Sygn. akt I Nc 640/22

P O S T A N O W I E N I E

                                                                       Dnia 14 września 2023 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu I Wydziale Cywilnym

Ewelina Wajda-Fiema

po rozpoznaniu w dniu 14 września 2023 r. w Jarosławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A. w Luksemburgu

przeciwko Danielowi Kubisz

o zapłatę

Załączniki:
Lp.Tytuł załącznikaData wprowadzeniaWprowadziłPlik
1Ogłoszenie I Nc 640/222023-09-26Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 640/22)Ogłoszenie I Nc 640/22
2Ogłoszenie I Nc 640/222023-09-26Mariola FoltaDownload this file (Ogłoszenie I Nc 640/22)Ogłoszenie I Nc 640/22